Pravila zaštite privatnosti

Atlantic Štark doo Beograd (dalje: Društvo ili mi) je deo poslovnog sistema Atlantic Grupe u okviru kojeg su uspostavljeni i primenjuju se visoki standardi poslovnog upravljanja i transparentnog poslovanja, a koji podrazumevaju odgovorno, zakonito i etički utemeljeno ponašanje svih pravnih lica Atlantic Grupe, uključujući i poštovanje privatnosti i zaštite podataka o ličnosti.

Vodeći se navedenim standardima, Društvo kao rukovalac i/ili obrađivač podataka  u okviru poslovnog sistema Atlantic Grupe prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti zakonito, pošteno i transparentno prema važećim propisima i preduzimajući primerene tehničke i organizacione mere usmerene ka zaštiti podataka o ličnosti od neovlašćenog pristupa i zloupotrebe.

Društvo je svesno da je zaštita podataka o ličnosti važna našim korisnicima i ispitanicima. Stoga želimo da vam pokažemo koje podatke o ličnosti prikupljamo, kako upravljamo njima i kako brinemo o njihovoj zaštiti.

Svrha, obim i pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti se prikupljaju u posebne, izričite i zakonite svrhe, u nužnom obimu te se obrađuju na način koji je u skladu s tim svrhama. Društvo će prikupljati i obrađivati podatke o ličnosti samo u slučajevima kada je to propisima dozvoljeno:

  • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obaveza;
  • kad je lice na koje se podatak odnosi dalo odobrenje za obradu svojih podataka o ličnosti;
  • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je lice stranka ili kako bi se preduzele radnje na zahtev lica pre sklapanja ugovora;
  • obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi lica na koje se podatak odnosi ili drugog fizičkog lica;
  • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Društva ili povezanih društava.

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti su informacije koje vas identifikuju neposredno ili posredno, poput vašeg imena, jedinstvenog matičnog broja, imejla, broja telefona, IP adrese ili poštanske adrese.

Društvo ne prikuplja vaše podatke o ličnosti ukoliko vi izričito ne predate takve podatke (npr. upitom za određeni proizvod ili uslugu, zaključivanjem ugovora ili zahtevom za određene radnje pre zaključivanja ugovora, uključivanjem u programe lojalnosti, prilikom prijave na elektronski njuzleter, učestvovanja u anketama, konkursima i nagradnim igrama, naručivanju uzoraka ili brošura, molbama za donacije, kao i prilikom traženja informacija, predajom biografije ili otvorene ponude ili prijavom na konkurse za radna mesta, kao i zapošljavanjem u Društvu i sl.).

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo, čuvamo, koristimo ili prenosimo u obimu – sadržajnom i vremenskom – koji je potreban u određenom slučaju, npr. kako bismo odgovorili na vaše upite, ispunili vaše zahteve, informisali o našim  proizvodima, rezultatima konkursa ili nagradne igre, izvršili ugovornu obavezu ili neophodne radnje pre zaključivanja ugovora ili izvršili druge naše zakonske ili pravne obaveze. Iz tih razloga, Društvo ponekad treba da prenese podatke o ličnosti drugim pravnim licima unutar Atlantic Grupe i povezanim društavima ili spoljnim pružaocima usluga za dalju obradu. Pružaoci usluge odnosno obrađivači podataka o ličnosti mogu se, na primer, angažovati u kontekstu usluga kol-centra, slanja robe, distribucije reklamnog materijala ili za organizovanje i sprovođenje nagradnih igara. Društvo zahteva od tih strana prihvatanje važećih pravnih propisa, poštovanje naših uputstava, te usklađenost s našim internim pravilima o zaštiti podataka o ličnosti, kao i zahtevima za primenom adekvatnih organizacionih i tehničkih mera zaštite. Iz istih razloga, ponekad će vaši podaci o ličnosti morati da budu preneti i u države EU ili druge države, pri čemu Društvo brine da taj prenos bude u svemu u skladu sa zakonom i važećim propisima, uz primenu svih raspoloživih i primerenih mera zaštite podataka o ličnosti.

Društvo garantuje da vaše podatke o ličnosti nikome neće prodavati, te da neće prosleđivati ili pozajmljivati vaše podatke o ličnosti trećoj strani, ukoliko to nije potrebno kako bi se ispunila određena svrha za koju ste nam iste dali, odnosno garantuje da vaši podaci neće biti dati bilo kojem neovlašćenom primaocu.

Moguće je da vaše podatke o ličnosti moramo da dostavimo nadležnom državnom organu  ukoliko to nalaže zakon ili drugi obavezujući  propis.

Prikupljeni podaci će se čuvati onoliko dugo koliko je potrebno, s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni, odnosno u roku u skladu sa važećim propisima.

Korišćenje podataka o ličnosti u reklamne i marketinške svrhe

Kad se vaši podaci o ličnosti koriste u reklamne i marketinške svrhe u skladu sa važećim zakonskim propisima iz područja zaštite podataka o ličnosti, vaši podaci će biti sačuvani i korišćeni u te svrhe, npr. za slanje njuzletera, uzoraka proizvoda, poziva za učestvovanje na konkursima i u nagradnim igrama, putem imejla ili pošte ili drugog komunikacionog kanala koji ste prihvatili.

Ako će se vaši podaci o ličnosti koristiti u svrhe slanja individualnih (vama) prilagođenih reklama i promocija kroz stvaranja i održavanja korisničkog profila, o tome ćete unapred, dakle pre slanja takvih reklama i promocija, biti obavešteni, te ćemo pre ovakve obrade podataka svakako zatražiti od vas poseban, izričit i informisani pristanak. 

Vaše podatke ćemo po potrebi koristiti za analizu i poboljšanje efikasnosti naših internet usluga, oglašavanja, marketinga, istraživanja tržišta i prodajnih napora, kroz ankete ili upite druge vrste ili na način koji će obezbediti da se vaši podaci o ličnosti anonimiziraju, tj. ne mogu povezati s licem.

Ostvarivanje prava lica na koja se podaci odnose

U bilo kojem trenutku možete od nas da zatražite informaciju o svojim podacima o ličnosti koje obrađujemo ili da zatražite ispravku istih, možete da zahtevate prestanak korišćenja ili brisanje svojih podataka o ličnosti ili povlačenje odobrenja u sve ili samo neke svrhe (osim kada to nije moguće, npr. ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada podaci o ličnosti više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prenos podataka drugom obrađivaču pod zakonskim uslovima ili izvršiti odjavu primanja naših informativnih i promotivnih materijala.

Takođe, možete i da uložite prigovor na korišćenje svojih podataka o ličnosti u situacijama koje zasnivamo na postojanju našeg legitimnog interesa, a svakako kada ih koristimo za potrebe direktnog marketinga.

S naše strane, u maksimalno mogućoj i razumnoj meri vodićemo računa da su vaši podaci o ličnosti koje ste nam stavili na raspolaganje ispravno evidentirani, ali je odgovornost za tačnost istih na vama i molimo vas da ih redovno i blagovremeno ažurirate, odnosno dostavite nam zahtev za promenu ili ispravku greške.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja podataka o ličnosti, možete da se obratite na imejl adresu ili adresu sedišta Društva, koje su navedene na veb-stranici ili na imejl adresu: [email protected] ili prema uputstvu na dostavljenim promotivnim materijalima.

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahteva uložićemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i sprečimo neautorizovanu obradu podataka o ličnosti.

Po prijemu vaših zahteva traženu aktivnost ćemo sprovesti u određenom roku, a najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva, pa ćemo vas o istom, po potrebi i i obavestiti, sve u skladu sa zakonom. 

Maloletna lica

Po pravilu, ne prikupljamo podatke o ličnosti  maloletnih lica. Ukoliko su takvi podaci nama preneti bez pristanka roditelja ili zakonskih staratelja, izbrisaćemo ih u najkraćem mogućem roku. Pritom, vodićemo se instrukcijama  koje smo dobili od vas kao roditelja ili zakonskog staratelja.Ukoliko za neku svrhu ipak prikupljamo podatke o ličnosti maloletnih lica u uzrastu u kome je prema važećim zakonima potreban pristanak roditelja za obradu njihovih ličnih podataka, o tome ćemo dati odgovarajuću informaciju i primenićemo razumne mere kako bismo utvrdili da maloletnici imaju pristanak roditelja ili zakonskog staratelja.

Bezbednost podataka

Implementirali smo tehničke i organizacione mere kako bismo sprečili gubitak vaših podataka, izmenu, krađu ili pristup neovlašćene treće strane, odnosno bilo kakvu neovlašćenu obradu. Pristup vašim podacima o ličnosti ograničen je samo na one zaposlene kojima su te informacije nužne  u pružanju naših usluga, odnosno rešavanju vašeg upita. Kontinuirano edukujemo naše zaposlene o važnosti poverljivosti podataka i čuvanju privatnosti i zaštiti vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za predmetnu obradu i ne čuvamo ih dalje nego što je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

Na našoj veb-stranici moći ćete ponekad da pronađete linkove na druge veb-stranice ili portale, a možemo da vam ponudimo i funkcije društvenih mreža koje omogućavaju deljenje podataka o ličnosti na društvenim mrežama. Naša preporuka je da se svakako prethodno upoznate s pravilima o zaštiti podataka o ličnosti tih portala ili društvenih mreža ili trećih lica, kao i preduzetim merama bezbednosti istih, jer se ona mogu razlikovati od ovih pravila i naših preduzetih mera, a za šta mi ne snosimo odgovornost.

Ograničenje odgovornosti

Iako preduzimamo dostupne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite podataka o ličnosti od slučajne ili namerne zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćene promene ili uvida, ne možemo da garantujemo da neki od podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih pravila privatnosti.

Do najveće mere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanetu korisnicima ili trećim licima slučajnim otkrivanjem podataka o ličnosti.

Budući da nemamo kontrolu nad podacima o ličnosti koje dostavljate prilikom pristupa ili korišćenja drugih portala, odnosno neposredno trećim licima (npr. kod učestvovanja u sponzorisanim aktivnostima), do najveće mere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati vama ili trećim licima zbog dostavljanja podataka o ličnosti.

Ažuriranje i izmene

Zadržavamo pravo izmene ili ažuriranja delova ovih pravila u svakom trenutku i bez prethodne najave. Posetite našu veb-stranicu s vremena na vreme kako biste bili upoznati s izmenama ili ažuriranjem Pravila. Naznačićemo datum početka primene aktuelne verzije Pravila.

Ova pravila su zadnji put izmenjena 18.3.2022. godine.